Nowe zadanie przed nami 0


Informujemy, że od dnia 01.12.2017r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Arte” zapraszają do współpracy przy realizacji projektu ukierunkowanego na reintegrację społeczno-zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z województwa dolnośląskiego. Możliwa współpraca obejmuje kierowanie beneficjentów Państwa instytucji do projektu, identyfikację miejsca staży dla uczestników projektu oraz współpracę w zakresie doboru zakresu wsparcia w realizowanych instrumentach projektowych. 
W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie osoby otrzymują:
opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym Indywidualny Plan Rozwoju,
6 miesięczny staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe w wysokości 2000,00 zł brutto miesięcznie),
wsparciecoacha oraz animatora,
doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne),
udział w zajęciach Klubu Wolontariusza,
kurs kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy i do utrzymania zatrudnienia
(kurs wyjazdowy),
szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe).
Warunkiem uczestniczenia w ścieżce wsparcia zawodowego jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zakwalifikowanej do III profilu wsparcia lub osoby biernej zawodowo oraz przynależność do jednej z grup: osób bezdomnych, osóbwykazujących trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, osób zamieszkujących obszary wiejskie, spełniających definicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób uzależnionych.
Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby:
a) bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
b) wykazujące trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
c) uzależnione (alkoholizm lub narkomania),
d)zamieszkujące obszary wiejskie, spełniającedefinicję osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany od dnia 01.12.2017r. do dnia 30.09.2019r. 
Aktualnie realizowany jest nabór do pierwszej z pięciu zakładanych grup projektowych. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *