Nasza Misja


 

Stowarzyszenie Nowa Nadzieja w BIELAWIE

Punkt czynny o każdej porze dnia:

Misja działa wśród osób uzależnionych i ich rodzin, jak również realizuje szeroko pojęte cele polityki społecznej m.in. programy pomocy socjalnej dla osób, które znalazły się na marginesie życia społecznego (bezdomnych, ubogich, uzależnionych, bezradnych życiowo).

Główny cel jaki od początków przyświeca misji to udzielanie wsparcia potrzebującym, aby minimalizować skutki patologii społecznej, które realizujemy poprzez:

a) opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo oraz niepełnosprawnym,

b) kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

Sposoby realizacji celów